ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهلبی

لغت‌نامه دهخدا

مهلبی . [ م ُ هََ ل ْ ل َ ] (اِخ ) لقب مروان بن سعیدبن عباد شاعر. رجوع به مروان در ردیف خود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ