ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهدی

لغت‌نامه دهخدا

مهدی . [ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سردارآباد بخش مرکزی شهرستان شوشتر، واقع در 5هزارگزی جنوب غربی شوشتر و 3هزارگزی جنوب راه دزفول به شوشتر. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ