ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منزول

لغت‌نامه دهخدا

منزول . [ م َ ] (ع ص ) منزول به ؛ آنکه بر او فرودآیند: و انت خیر منزول به . (از یادداشت مرحوم دهخدا). || گرفتار زکام و نزله . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ