ترجمه مقاله

مربقة

لغت‌نامه دهخدا

مربقة. [ م ُ رَب ْ ب َ ق َ ](ع ص ، اِ) نان چربین . (منتهی الارب ). نان چربی دار. (ناظم الاطباء). خبزة المشحمة. (متن اللغة). نان روغنی .
ترجمه مقاله