ترجمه مقاله

مجدول

لغت‌نامه دهخدا

مجدول . [ م ُ ج َدْ وَ ] (ع ص ) جدول کشیده . جدول برکشیده . بجدول . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقاله