ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لنگوران

لغت‌نامه دهخدا

لنگوران . [ ل َ ] (اِخ )(وزیر...) از هفت بازی و نمایش که با مقدمه ٔ جعفر قراچه داغی در تهران چاپ سنگی شد و میرزا فتحعلی دربندی بدواً به ترکی آذربایجانی نوشته و در 1861 م . در تفلیس چاپ کرده بود، پنج فقره از آن نمایشها را با حواشی و ترجمه ٔ و نُت های بسیار در اروپا به طبع رسانیدند. وزیر لنگوران یکی از آنهاست . (ترجمه ٔ تاریخ ادبیات ادوارد براون ترجمه ٔ رشیدیاسمی ج 4 صص 310-311).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ