ترجمه مقاله

فارانی

لغت‌نامه دهخدا

فارانی . (اِخ ) ابومنصور محمدبن بکربن اسماعیل سمرقندی فارانی . از محدثان و منسوب به قریه ٔ فاران از نواحی سغد از ایالت سمرقند بود. رجوع به معجم البلدان شود.
ترجمه مقاله