ترجمه مقاله

غندیک

لغت‌نامه دهخدا

غندیک . [ غ ُ ] (اِ) در تداول مردم گناباد خراسان بمعنی گلوله های پنبه ٔ حلاجی شده کوچکتر از گندشک به اندازه ٔ سه تا چهار نوال .
ترجمه مقاله