ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غزوان

لغت‌نامه دهخدا

غزوان . [ غ َزْ ] (اِخ ) غفاری کوفی ، مکنی به ابومالک . تابعی است . رجوع به ابومالک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ