ترجمه مقاله

غار ژرف

لغت‌نامه دهخدا

غار ژرف . [ رِ ژَ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) کنایه از دنیاست . (مجموعه ٔ مترادفات ص 165).
ترجمه مقاله