ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی ترکمانی

لغت‌نامه دهخدا

علی ترکمانی . [ ع َ ی ِ ت ُ ک َ ] (اِخ ) ابن عمربن قزل بن جلدک ترکمانی ، مشهور به مشد و مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به سیف الدین . رجوع به علی مشد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ