ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طوتو

لغت‌نامه دهخدا

طوتو. [ طُ / طَ ] (ترکی ، اِ) در ترکی بمعنی آنست که کسی بخانه ٔ حاکم برای مال گذاری و غیره ،پسر و غیره را بگذارد و آن را یوغمال نیز گویند و در هندی به فتح اول خوانند بواو مجهول . (بهار عجم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ