ترجمه مقاله

طرطب

لغت‌نامه دهخدا

طرطب . [ طُ طُ / طُ طُب ب ] (ع ص ، اِ) پستان کلان فروهشته . طُرطُبی واحدآن است ، در قول شخصی که ثَدی را مؤنث گوید. (منتهی الارب ) (آنندراج ). به عربی پستان طویل را گویند. (فهرست مخزن الادویه ). || زن بزرگ پستان : یقال اِمراءة طُرطُبی . || شرم مرد. || در وقت فسوس گویند: دُهْدُرَّیْن ِ و طُرْطُبَّیْن ِ. (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به دُهْدُرَّیْن شود.
ترجمه مقاله