ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صیلع

لغت‌نامه دهخدا

صیلع. [ ص َ ل َ ] (اِخ ) (دنده ) شهری است در بنیامین (صحیفه ٔ یوشع 18:28) که قرقیس در آنجا بود (دوم سموئیل 21:14) و گویند مسقطالرأس شاؤل نیز بود و دور نیست که همان رمون حالیه باشد. (قاموس کتاب مقدس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ