ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبزه ٔ بیگانه

لغت‌نامه دهخدا

سبزه ٔ بیگانه . [ س َ زَ / زِ ی ِ ن َ / ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) سبزه ٔ خودرو. (غیاث ). سبزه ٔ بی موقع که قابل پیراستن و برکندن باشد. (آنندراج ) :
تلاش صحبت آئینه رویی می کند شوقم
که جوهر را نگاهش سبزه ٔ بیگانه میداند.

صائب (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ