ترجمه مقاله

رگوگ

لغت‌نامه دهخدا

رگوگ . [ رُ ] (اِ) رگو. رجوع به رگو شود.
ترجمه مقاله