ترجمه مقاله

روباهی

لغت‌نامه دهخدا

روباهی . (حامص ) فریبندگی . حیله گری . (ناظم الاطباء). مکاری . نیرنگ بازی :
ولی چون بخت روباهی نمودش
ز شیری و جهانگیری چه سودش !

نظامی .


و رجوع به روباهی کردن شود.
ترجمه مقاله