ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رای چنپا

لغت‌نامه دهخدا

رای چنپا. [ چَم ْ ] (اِ) نام گلی است زردرنگ که بدرازی گل زنبق باشد و بغایت خوشبوی بود و جز به ولایت هند در جای دیگر نمیشود. و درخت آن ببزرگی درخت گردکان و بسیار بلندتر نیز میشود، و آن را فاهر وفاغیه نیز نامند و چنبا هم گویند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ