ترجمه مقاله

ذومرحب

لغت‌نامه دهخدا

ذومرحب . [ م َ ح َ ] (اِخ ) مرحب نام بتی بوده است به حضرموت و سادن آنرا ذامرحب می گفتند.
ترجمه مقاله