ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذوات القرائن

لغت‌نامه دهخدا

ذوات القرائن . [ ذَ تُل ْ ق َ ءِ ] (ع اِ مرکب ) ج ِ ذوالقَرینَتَین . پی های اندرون ران .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ