ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذات البطن

لغت‌نامه دهخدا

ذات البطن . [ تُل ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) آنچه در شکم بود از فضول .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ