ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دین پژه

لغت‌نامه دهخدا

دین پژه . [ پ َ ژُه ْ ] (نف مرکب ) مخفف دین پژوه است . جوینده ٔ دین . || (اِ مرکب ) نام روز پانزدهم باشد از هر ماه ملکی . (برهان ). رجوع به دین پژوه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ