ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دندان درد

لغت‌نامه دهخدا

دندان درد. [ دَ دَ ] (اِ مرکب ) درد دندان . دردی که بر اثر فساد و شکستگی و جز آن عارض دندان شود. (یادداشت مؤلف ). ناراحتی و دردی که در یکی از قسمتهای اندام دندان حاصل شود. درد دندان . وجع اسنان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ