ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دشت رم گله

لغت‌نامه دهخدا

دشت رم گله . [ دَ ت ِ رَ گ َ ل َ ] (اِخ ) وحید دستگردی ، در بیت ذیل از خسرو و شیرین نظامی :
ز دشت رم گله در هر قرانی
به گشن آید تکاور مادیانی
آنرا محلی در ارمنستان دانسته است ، ولی نام آن در هیچ یک از مآخذ دیده نشد. ضمناً در مجمع الفرس سروری (چ دبیرسیاقی ج 3 ص 1225، ذیل ماده ٔ گشن ) مصراع اول بیت فوق چنین ضبط شده است : «ز دشت آن گلّه را در هر قرانی » که در این صورت بیت فقط شاهد «دشت » خواهد بود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ