ترجمه مقاله

دست قلم

لغت‌نامه دهخدا

دست قلم . [ دَ ق َ ل َ] (ص مرکب ) مقطوع الید، یعنی دست بریده . (آنندراج ).
ترجمه مقاله