ترجمه مقاله

دزلی

لغت‌نامه دهخدا

دزلی . [ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اورامان لهون بخش دزاب ، شهرستان سنندج . واقع در 30هزارگزی شمال زراب و 9هزارگزی غرب راه اتومبیل رو مریوان به زراب ، با 700 تن سکنه . آب آن از چشمه و زه آب دوره ٔ محلی و راه آن مالرو و صعب العبور است . این ده محصور به ارتفاعات صعب العبور راه مریوان است و از تنگه ای بطول 9 هزارگز عبور میکند در موقع بارندگی عبور از تنگه غیرممکن است . خطالرأس ارتفاعات باختری مرز ایران و عراق است و راه مالرو به کشور عراق دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقاله