ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درنشانده

لغت‌نامه دهخدا

درنشانده . [ دَ ن ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) پیوند داده . درپیوسته . نشانده . رجوع به درنشاندن شود. || نشانده به جواهر و مرصع بدان . (یادداشت مرحوم دهخدا).
- درنشانده گهر ؛مرصع کرده . ترصیع کرده :
نکورنگ اسپان با سیم و زر
به استامها درنشانده گهر.

دقیقی .


فروهشته زو سرخ زنجیر زر
به هر مهره ای درنشانده گهر.

فردوسی .


ابا یاره و طوق و زرین کمر
به هر مهره ای درنشانده گهر.

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ