ترجمه مقاله

دربیدان

لغت‌نامه دهخدا

دربیدان . [ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت ،واقع در 48هزارگزی جنوب خاوری مسکون و 14هزارگزی شمال راه فرعی عنبرآباد به بم . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . مزارع درکوه تل ، تقشین ، سیه ماری و درکوچان جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله