ترجمه مقاله

دبوس

لغت‌نامه دهخدا

دبوس . [ دَ ] (ع اِ) رُب خرما که در روغن داغ اندازند تا گداخته شود و روغن را بگرداند. (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله