ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانک داجی

لغت‌نامه دهخدا

دانک داجی . (اِخ ) حاکم سرحد ممالک ختا و مرز متصرفات شاهرخ میرزا فرزند امیرتیمور گورکان . و این مرد در شانزدهم شعبان سال 828 فرستادگان امیر شاهرخ بدربار ختا را که جمعی ازملازمان بسرداری شادی خواجه و نیز میرزا بایسنقر و سلطان احمد و خواجه غیاث الدین نقاش بوده اند، در یورت خود نزدیک شهر سجکو که اول خاک ختا بوده مهمانی عظیم کرده است و شرح آن در مطلعالسعدین و حبیب السیر آمده . مرکز حکومت این شخص که کلانتر داجیان سرحد بوده شهرقمجوست بفاصله ٔ نه یام (چاپارخانه ) از شهر سکجو. رجوع به حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ص 635 و 637 ج 3 شود. در حبیب السیر چ طهران این نام بصورت دانک راجی و در چاپ بمبئی در یک مورد بصورت وانک داجی آمده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ