ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانش آباد

لغت‌نامه دهخدا

دانش آباد. [ ن ِ ] (اِ مرکب ) آبادشده بدانش . علم آباد. آنجاکه بعلم و دانش آباد و معمور شده باشد :
نیست در هیچ دانش آبادی
فحل و داناتر از من استادی .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ