ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دام رود

لغت‌نامه دهخدا

دام رود. (اِخ ) دهی است از دهستان فروغن بخش ششتمد شهرستان سبزوار، واقع در 42هزارگزی باختر ششتمد و 4هزارگزی جنوب کال شور. جلگه است و گرمسیر و دارای 270 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و شغل مردم آن زراعت و کرباس بافی است . و راه آنجا مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ