ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواب مصنوعی

لغت‌نامه دهخدا

خواب مصنوعی . [ خوا / خا ب ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) هیپنوتیزم . لختی و بی ارادگی که بر اثر نوعی القاء از طرف دیگری برای شخصی پیدا میشود. رجوع به هیپنوتیزم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ