ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط غبار

لغت‌نامه دهخدا

خط غبار. [ خ َطْ طِ غ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از خطی است که تازه ازرخسار نوجوانان دمد. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ