ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرجان

لغت‌نامه دهخدا

خرجان . [ خ َ ] (اِخ ) محله ای است از محال اصفهان ، و حافظ ابوالقاسم اسماعیل بن محمدبن فضل اصفهانی امام میگوید خرجان از قرای اصفهانست . یاقوت میگوید چون او از عارفان بمحل میباشد قول او مورد اعتماد است . مرحوم دهخدا خرجان را معرب خرگان آورده و گفته اند خرجان محلتی است به اصفهان . رجوع به معجم البلدان در ذیل کلمه ٔ خرجان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ