ترجمه مقاله

خداوند مرز

لغت‌نامه دهخدا

خداوند مرز. [ خ ُ وَ دِ م َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مرزدار. مرزبان . سرحددار. سنوردار :
تو گفتیم باشی خداوند مرز
که این مرز را از تو دیدیم ارز.

فردوسی .


ترجمه مقاله