ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبس

لغت‌نامه دهخدا

خبس . (اِخ ) نام ناحیتی بوده است میان ارجان و دیگراعمال پارس . ابن بلخی آرد: خبس و فرزک و هندیجان ، این نواحی میان ارجان و دیگر اعمال پارس است و خبس بارگاهی بوده است و هوا و آب آن و احوال این نواحی همچنان است که از آن ارجان . (از فارسنامه ٔ ابن بلخی چ دارالفنون کمبریج ص 149).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ