ترجمه مقاله

خبزه

لغت‌نامه دهخدا

خبزه . [ خ َ ب ِ زَ ] (اِخ ) نام دهی است بطائف . (از آنندراج ).
ترجمه مقاله