ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانه ٔ تصویر

لغت‌نامه دهخدا

خانه ٔ تصویر. [ ن َ / ن ِ ی ِ ت َص ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از چشم . دیدگانی . جایی که صورتها در آن نقش بندد :
بی ساخته چون اصل خود آید بنظرها
چون حسن تو در خانه ٔ تصویر برآید.

میرصیدی (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ