ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حمشاء

لغت‌نامه دهخدا

حمشاء. [ح َ ] (ع ص ) مؤنث احمش . ساق باریک . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ