ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلیمة

لغت‌نامه دهخدا

حلیمة. [ ح َ م َ ] (اِخ ) نام یکی از دختران موسی بن جعفر. رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص 206 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ