ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن مهلبی

لغت‌نامه دهخدا

حسن مهلبی . [ ح َ س َ ن ِ م ُ هََل ْ ل َ ] (اِخ ) ابن محمدبن هارون بن ابراهیم بن عبداﷲ مهلبی مکنی به ابومحمد از فرزندان مهلب بن ابوصغره است . وی وزیر معزالدولة آل بویه بود در بصره 291 هَ . ق . بزاد و در راه واسط 353 هَ . ق . درگذشت و در بغداد بخاک سپرده شد. او راست : «دیوان الرسائل » و «دیوان شعر»و «الاصول » در نحو و «اللغة» در مخارج حروف . (هدیة العارفین ج 1 ص 270) (زرکلی چ 1 ص 238) (فوات الوفیات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ