ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن التجاوز

لغت‌نامه دهخدا

حسن التجاوز. [ ح َ س َ نُت ْ ت َ وُ ] (ع ص مرکب ) زودبخشنده . بخشایشگر. نامی از نامهای خدای تعالی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ