ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرف خشک

لغت‌نامه دهخدا

حرف خشک . [ ح َ ف ِ خ ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حرف سرد. (مجموعه ٔ مترادفات ص 209). سخن از روی بی علاقگی و بر طبق فرمول و مقررات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ