ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حالی

لغت‌نامه دهخدا

حالی . (ع ص ) نعت فاعلی از حلی . بحلیه . متحلی . بزیور آراسته : و این قصیده که ... بدرر تشبیهات حالیست و از معایب خالی . (لباب الالباب ج 2ص 99). بعدل وافر سلطانی حالی گشت . (جهانگشای جوینی ). جهان به ضیاء و روشنی حالی بود. (جهانگشای جوینی ). || نعت فاعلی از حلوان و حلاوت . شیرین .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ