ترجمه مقاله

جؤذر

لغت‌نامه دهخدا

جؤذر. [ ج ُءْ ذَ / ذُ ] (معرب ، اِ) بچه گاو. (المعرب جوالیقی ). و این فارسی معرب است . (المعرب ص 14). گوذر و بچه گاو دشتی . (مهذب الاسماء). گوزن بچه . جیذر. (منتهی الارب ). ج ، جآذر.(المعرب ) : به آهوگردنان جوذرچشمان کبک رفتاران ... از جوانب حمله ها کردند. (جهانگشای جوینی ).
ترجمه مقاله