ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوزغند

لغت‌نامه دهخدا

جوزغند. [ ج َ / جُو غ َ ] (اِ مرکب ) جوزاغند. گوزآگند. هلو یا شفتالوی خشک کرده که مغز گردو در میان آن آکنده باشند. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به جوزاغند و جوزاکند شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ