ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوزالطرفا

لغت‌نامه دهخدا

جوزالطرفا. [ ج َ زُطْ طَ ] (ع اِ مرکب ) گزمازک . (یادداشت مرحوم دهخدا از مفردات ابوعلی در قانون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ