ترجمه مقاله

جلنجوجه

لغت‌نامه دهخدا

جلنجوجه . [ ج َ ل َ ج َ ] (سریانی ، اِ) پودنه ٔ صحرایی را گویند جاویدن آن بوی سیر از دهان ببرد. (برهان ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله