ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جبلهنگ

لغت‌نامه دهخدا

جبلهنگ . [ ج َ ل َ هََ ] (اِ) جبرآهنگ . جبلاهنگ . جبلهنج . و به عربی سمسم بری گویند.و بتقدیم لام بر حرف ثانی [ جلبهنگ ] هم آمده است . (از برهان ) (از آنندراج ). و رجوع به کلمات فوق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ